اخبار

حذف صفر از پول ملی

حذف صفر از پول ملی
1398/05/12

 حذف ۴ صفر از پول ملی عینا همانند اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی است، همانقدر يك دفعه اي و بدون رسانه اي شدن ابعاد و روشها ، اثار و نتايج ان
سوالي كه از دولت محترم در اين خصوص مي توان داشت و انتظار همگانيست روشن شدن ابعاد اين طرح است نه تنها براي كارشناسان بلكه براي عموم مردم
بزرگترين #دارايي_ملي اعتماد است كه نبايد با تصميمات شتابزده بدان خلل وارد شود
چند سوال در اين خصوص وجود دارد:

١. آيا زمان اجراي بي كم و كاست قانون بهبود فضاي كسب و كار نرسيده است؟
٢. آيا نبايد براي چنين امر مهمي يك اجماع شكل مي گرفت؟
٣. آيا اصلاحات اقتصادي پيش زمينه اين حذف صفر ها در اقتصاد نيست؟
٤. آيا نبايد چنين طرح هايي با يك امادگي ذهني براي مردم صورت بپذيرد؟پیمان مولوی
عضو هیات اجرایی انجمن اقتصاددان ایران