اخبار

هزینه سرمایه و قدرت رقابت بنگاهی

هزینه سرمایه و قدرت رقابت بنگاهی
1398/06/13

 هزينه هاي سرمايه شركتهاي ايراني جزو بالاترين نرخ هاست! همچنين نرخ بهره هم ركورداريم!
اگر هزينه بنگاه ها را كاهش نديم ديگر قدرت رقابتي نخواهيم داشت و ان زمان ديگر دير شده است
نيازمند اقدامات جدي! شفاف و با رجوع به تجربه جهاني و خرد جمعي شويم!