اخبار

اولین جلسه کمیسیون اقتصاد دیجیتال انجمن اقتصاددانان ایران تشکیل شد

اولین جلسه کمیسیون اقتصاد دیجیتال انجمن اقتصاددانان ایران تشکیل شد
1398/10/24

 بسيار خوشحالم كه كمسيون اقتصاد ديجيتال انجمن اقتصاددانان شروع به كار كرد، با تشكر از پيگيري هاي خانم دكتر آبايي از اعضاي فعال و خوشفكر انجمن اقتصاددانان ايران و از فعالان اقتصادي مبتكر ايران براي همراهي براي ايجاد اين كمسيون در انجمن اقتصاددانان ايران، به شخصه هر كمكي كه لازم باشد انجام خواهيم داد تا ساير كمسيون ها نيز همانند كمسيون اقتصاد ديجيتال  انجمن اقتصاددانان ايران شكل گيرند و محملي براي حضور افكار مختلف با رويكرد توسعه در كشور باشد، به اميد توسعه پايدار ايران زمين. 

پيمان مولوي، 
دبيركل و عضو هيات اجرايي
 انجمن اقتصاددانان ايران 

٢٣ دي ١٣٩٨