سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان

 درباره سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان گلستان:
فعالیت سازمان مدیریت صنعتی در استان گلستان از سال ۱۳۸۳ تحت عنوان واحد شماره ۲ نمایندگی شمال در گرگان آغاز گردید و در سال ۱۳۸۹ به نمایندگی مستقل گلستان تبدیل شده و فعالیت نمایندگی تا کنون ادامه داشته و دارد.

دکتر پیمان مولوی به دعوت سازمان مدیریت صنعتی این استان سمینارهایی را در حوزه مدیریت مالی با حضور مدیران مالی و حسابداران در این مرکز برگزار نمودند
بیشتر از این سمینارها بخوانید:
برگزاری سمینار مدیریت مالی برای مدیران مالی

دکتر پیمان مولوی با همکاری سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان، سمیناری تحت عنوان ” مدیریت مالی نوین برای مدیران مالی ” در مورخ 20 آبان ماه 1395 در واحد آموزش مرکز مدیریت صنعتی استان برگزار نمودند...

برگزاری سمینار برنامه ریزی مالی راهبردی با رویکرد تحلیل گری مالی در سازمان مدیریت صنعتی استان گلستان

آقای دکتر پیمان مولوی به درخواست سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان گلستان سمیناری تحت عنوان برنامه ریزی مالی راهبردی با رویکرد تحلیل گری مالی، در...

برگزاری سمینار تامین مالی بین المللی در حوزه صنعت در سازمان مدیریت صنعتی گلستان

سمینار تامین مالی بین المللی در حوزه صنعت با هدف نحوه استفاده از منابع مالی بین المللی و شناخت چگونگی تامین مالی بین المللی صنعت از بازار سرمایه داخلی و خارجی توسط آکادمی تامین مالی و سرمایه گذاری مولوی با ...