اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی
‌مصوب 1353.4.24
‌ماده 1 - به منظور تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاستهای مالی و تنظیم و اجرای برنامه ‌همکاریهای اقتصادی و سرمایه‌گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی وزارت امور اقتصادی و امور دارایی تشکیل می‌شود.
‌ماده 2 - کلیه وظائف، اختیارات، مسئولیتهای وزیر و وزارت دارایی، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارایی و تعهدات وزارت دارایی به وزیر و وزارت‌امور اقتصادی و دارایی واگذار می‌شود.
‌ماده 3 - وظایف، اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد، سازمان، کارکنان، اعتبارات، دارایی و تعهدات وزارت اقتصاد در مرکز و واحدهای استانی و‌شهرستانی با توجه به هدفهای قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی طرف شش ماه از تاریخ تصویب این‌قانون بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تقسیم می‌شود. در مورد وظایف و اختیارات وزیر و وزارت اقتصاد‌مندرج در سایر قوانین و مقررات مملکتی نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
‌ماده 4 - عضویت وزرای اقتصاد و دارایی در هیأتهای امناء و مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای دولتی و شوراهای قانونی و با توجه به این قانون‌و قوانین تشکیل وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیأت وزیران حسب مورد به عهده یکی از‌وزرای امور اقتصادی و دارایی یا وزیر صنایع و معادن و یا وزیر بازرگانی واگذار می‌شود.
‌ماده 5 - مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی با نام سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و‌دارایی خواهد بود.کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی در ایران و سرمایه‌گذاریهای ایران در خارج و همچنین کمکهای اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی در‌این سازمان متمرکز می‌شود

دکتر پیمان مولوی به دعوت اداره کل اقتصادی و دارایی استان همدان سمیناری را تحت عنوان فنون مذاکرات تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و با حضور معاونت اقتصادی استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منایع استانداری همدان، مدیران دستگاه های اجرایی، کارشناسان ارشد و کارشناسان در محل سالن کنفرانس این اداره‌ برگزار نمودند.

بیشتر از این سمینار بخوانید:
سمینار فنون مذاکرات تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

دکتر پیمان مولوی در مورخ 26 تیرماه 96 سمیناری تحت عنوان فنون مذاکرات تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با موفقیت برگزار کردند
مذاکرات تخصصی همانند سرمایه گذاری و ...