خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره:

من به شما در رسیدن به اهداف مالیتان کمک می کنم، من به شما در راستای کاهش پیچیده گی و استرس پس انداز و سرمایه گذاری کمک خواهم کرد و شما می توانید با اعتماد به نفس کامل به تخصص و شایستگی ما که از استانداردهای بالایی برخوردار است اطمینان کنید
ما ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری به هر دو بخش خصوصی و دولتی هستیم
من در بخش دولتی برای پروژه های خاص به عنوان مشاور معاملات از جمله مشاوره در اصلاحات قانونی و نظارتی و همچنین تدوین اسناد و مدارک قرارداد و مذاکره، در کنارتان هستم و همچنین در رابط با بخش خصوصی متخصص در مشاوره بخش خصوصی سرمایه گذاران، سرمایه داران و اپراتورها و مدیریت تیم مناقصه می باشم
من استراتژی، ساختار و تامین مالی را با یکدیگر ادغام می کنم

خدمات مشاوره من شامل :
• مشاوره برنامه ریزی کسب و کار
• مشاوره تحلیلهای مالی
• مشاوره سرمایه گذاری
• مشاوره تامین مالی