گزیده های شبکه اجتماعی

پیمانهای بزرگ تجاری

پیمانهای بزرگ تجاری
1397/03/10

ایران عضو هیچ پیمان بزرگ تجاری در جهان نیست، پیمانهای بزرگ تجاری همانند اسیا پاسفیک ، شانگهای، مشترک المنافع و ...

 ایران عضو هیچ پیمان بزرگ تجاری در جهان نیست، پیمانهای بزرگ تجاری همانند اسیا پاسفیک ، شانگهای، مشترک المنافع و ... به سبب ایجاد یک بازار بزرگ زنجیره ارزش قدرت جذب بالای سرمایه گذاری مستقیم خارجی را دارند و تقریبا هیچ کشوری را پیدا نمی کنید که در پیمانهای تجاری بزرگ حضور نداشته باشد و مسیر جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز باشد، 
instagram.com/drmolavi