صندق توسعه صنایع دریایی

 صندوق توسعه صنایع دریایی ایران (Iran Marine Fund) یک شرکت تخصصی دولتی نسل یک و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است.برای کشورهای دارای ساحل با توجه به اهمیت راهبردی صنایع دریایی جهت توسعهٔ پایدار، حوزه‌هایی نظیر بازارهای انرژی‌های دریایی، علوم و فنون دریایی، تجارت دریایی، کشتی‌سازی، تعمیرات شناور، ساخت سکوهای دریایی، تامین سیستم‌ها و تجهیزات دریایی، امنیت و ایمنی دریایی، بنادر و زیرساخت‌های پایانه‌ای دارای اهمیت بالایی می‌باشد، از اینرو اقدامات این صندوق برای شتاب بخشیدن به توسعه صنایع دریایی ایران در قالب ایجاد فرصت‌های کسب و کار، کمک به تحقیق و نوآوری، ایجاد ارتباط میان دولت و سازمان‌های غیر دولتی برای بهبود فضای کسب و کار، تسهیل در ایجاد شبکه‌های فرصت و در بخش صنایع دریایی صورت می‌پذیرد.