شرکت سرمایه گذاری کشاورزی ایران

این شرکت در تاریخ 1376/11/25 به شماره 138101 در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری به ثبت رسید و همزمان آغاز بکار نمود. طبق ماده 4 اساسنامه موضوع فعالیت آن عبارت است از: "سرمایه گذاری یا مشارکت مدنی و حقوقی در امر ایجاد، خرید، توسعه وتکمیل، نوسازی وبازسازی و اداره و بهره‏‏ برداری و اجاره انواع کارخانجات و واحدهای تولیدی، زمین و ابنیه، ماشین آلات و ادوات در رشته های کشاورزی و آبیاری زراعت و باغبانی، صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی، تأسیسات نگهداری دام و طیور و شیلات و نیز فروش و واگذاری موارد یادشده فوق" و براساس همین بند و سایر مواد اساسنامه، شرکت از سایر فعالیتهای غیرکشاورزی منع شده است.