شبکه رادیویی اقتصاد

شبكه راديويي اقتصاد در تاريخ بيست و نهم مهر ماه 1386 همزمان با روز ملي صادرات تحت نام تجارت با مديريت آقاي دكتر عبدالكريم خيامي تأسيس گرديد. اين شبكه با سه گروه برنامه ساز به نام هاي ايران و تجارت، جهان و تجارت و دانش و تجارت روزانه 7 ساعت برنامه (4 ساعت توليدي و 3 ساعت تكراري) بر روي موج FM رديف 2/107 مگاهرتز براي مخاطبان خود در استان تهران پخش مي نمود.
در سال 1390 ، معاونت صدا را بر آن شد با توجه به گستره مأموريت هاي اين شبكه نام اين شبكه را از تجارت به اقتصاد ارتقاء داده و همزمان مدت زمان پخش آن را نيز از11 ساعت به 18 ساعت افزايش دهد. در پي استقبال مسئولين كشوري و نيز مخاطبان از اين اقدام و با توجه به تنوع بخشي به برنامه ها و لزوم پاسخ گويي به نياز هاي روز افزون مخاطبان، مدت زمان پخش  برنامه هاي شبكه در تاريخ نهم شهريور ماه 1390 به 24 ساعت افزايش يافت.
متناسب با شرايط جديد شبكه و به منظور تحقق اهداف جديد در نظر گرفته شده براي شبكه در تاريخ هجده تير ماه 1391 ضمن ايجاد گروه پنجم به نام گروه اقتصاد و كشاورزي، چهار گروه برنامه ساز قبلي نيز به نام هاي "اقتصاد، دانش و پيشرفت"، "اقتصاد و اطلاع رساني"، "اقتصاد و صنعت" و "اقتصاد، خدمات و تجارت" تغيير نام مي يابند 
گروههای برنامه ساز:
گروه اقتصاد و جامعه
گروه صنعت و بازرگانی
گروه کسب و کار
گروه کشاورزی