چشم انداز ما

چشم انداز ما

ما شرکت کنندگانمان را برای به چالش کشیدن وضع موجود و توسعه مهارتها برای ایجاد بهترین رهبران در کسب و کار پرورش می دهیم، در طول این سالها ما چشم اندازهای واقعی جهانی و چالشهایی که کسب و کارهای بین المللی و رهبران آنها با آن روبرو هستند، تصویب کرده ایم