سمینارها

یازدهمین گردهمایی بزرگ مدیران الماسی (استراتژی بقاء و فرصتتهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران)

یازدهمین گردهمایی بزرگ مدیران الماسی (استراتژی بقاء و فرصتتهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران)
1402/02/31

یازدهمین گردهمایی بزرگ مدیران الماسی
 
با موضوع ( استراتژی های بقا و فرصتهای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران)

- بررسی اقتصاد ایران و سناریو های پیش رو
- بررسی ساختارهای شرکتی در ایران و نحوه مراجعه با اقتصاد کلان
- تحلیل های مهم مالی برای شرکت ها در اقتصاد ایران 
- بررسی بازارهای موازی سرمایه گذاری ایران
-ایجاد شرایط بقا در اقتصاد ایران