همایش ها

یازدهمین گردهمایی مدیران الماسی

یازدهمین گردهمایی مدیران الماسی
1402/02/27

 در همایش مدیران الماسی در باب اهمیت متنوع سازی در سرمایه گذاری ، تداوم و پایداری حاشیه سود و مدیریت ریسک بنگاه سخنرانی کوتاهی داشتم . شرکت های ایرانی نیازمند توسعه ابزار های سرمایه گذاری خود هستند ، هم داخلی و هم بین المللی ! 
ریسک هیچ کشوری در درون آن کشور هج (پوشش) داده نمی شود .