اخبار

برگزاری اولین Book Debates اکادمی مولوی با عنوان قوی سیاه در تهران

برگزاری اولین Book Debates اکادمی مولوی با عنوان قوی سیاه در تهران
1398/03/21

 در این برنامه که با حضور دکتر محمد ابراهیم محجوب مترجم کتاب نسیم نیکلاس طالب بنام قوی سیاه و پیمان مولوی برگزار شد به بررسی و تحلیل قوی سیاه و اثرات آن پرداخته شد ، به کرانستان و میانستان از نظر نسیم  نیکلاس طالب، به رویکرد استقرایی در تصمیم گیری های اقتصادی ، به دیدگاه افلاطونی ، به کوری روانی و اثرات آن ، به حادثه چرنوبیل و مدیریت ریسک ، به تفکر نوین اقتصادی و ...

 تصویر شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 3
تصویر شماره 4