مدیریت مالی برای اعضای هیات مدیره

مدیریت مالی برای اعضای هیات مدیره


 اهداف سمینار:
اعضای هیات مدیره به عنوان بازوی ناظر بر فعالیت های شرکت همواره در جهان نقش کلیدی در کنترل راهبری شرکتها ایفا می نمایند، مباحث مالی و سرمایه گذاری و تامین مالی برای شرکتها جزو مباحث مهم و کلیدی است و دید نظارتی قوی برای آنها نیاز است.
هدف ما در این سمینار ها ارایه دیدگاه هایی متفاوت با دیدگاه مدیران مالی و مدیران عامل با وسعت  دید استراتژی های مالی سازمان برای اعضای هیات مدیره می باشد.

محتوی  سمینار :
تحلیل سرمایه در گردش Working Capital Analysis
تعریف کیفیت سود و سودآوری Profitability Index
تحلیل گردش عملیات Operation Cycle Analysis 
آشنایی با شاخص های بازدهی و فرمول دوپونت D Pont Formula and return index
تحلیل حاشیه سود Margin Analysis
تحلیل گردش دارایی ها Asset Turn over Analysis
تحلیل اهرم Leverage Analysis
تحلیل بازده دارایی ها ROA Analysis
تحلیل بازده حقوق صاحبان سهام ROE Analysis
تحلیل مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی  Index EVA 
تحلیل رشد Sustainable Growth Index
بودجه بندی مبتنی بر مدل رشد پایدار Sustainable Growth Model Budggeting 
تحلیل مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای 
تحلیل میانگین موزون هزینه سرمایه ای  sAnalysi WACC 
تحلیل سیاست سود تقسیمی Dividend Policy 
استراتژی های تامین مالی
استراتژی های سرمایع گذاری
استراتژی های سرمایه در گردش

مخاطبین سمینار: اعضای هیات مدیره

منافعی که این سمینار برای شما دارد:
قدرت نظارت بر عملکرد مبتنی بر دیدگاه کیفیت سود

مدت زمان سمینار و نحوه اجراء: 5 ساعت

محل اجراء سمینار: درون سازمانی